Choď na obsah Choď na menu
 


 Príslovia


Podmienkou koexistencie jedinca druhu Homo sapiens a spoločenstva druhu
Canis lupus je zjednotenie akustickej sústavy.
(Kto chce s vlkmi byť, musí s nimi vyť.)

Prenos informácie od jedinca s kalorickým deficitom k jedincovi s
kalorickou
potrebou už saturovanou je blokovaný.
(Sýty hladnému neverí.)

V závodoch na spracovanie obilia riadených mytologickými bytosťami je
pomerne nízka produktivita práce vyvážená úplnou spoľahlivosťou.
(Božie mlyny melú pomaly, ale isto.)

Kinetická energia eroticky motivovaného bilaterálneho vzťahu môže byť
použitá k transferu vyšších geologických útvarov.
(Láska hory prenáša.)

Vykonanie činnosti nemôže vykonávajúci jedinec realizovať v časovom úseku,
ktorý by bol dlhší než 24 hodín od okamihu, keď sú splnené všetky
predpoklady pre vykonanie tejto činnosti jedincom.
(Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.)

Poznatky získané cieľavedome v pred adolescentnom veku sú adekvátne poznatkom
získaným náhodne vo veku seniorskom.
(Čo sa za mladi naučíš, v starobe akoby si našiel.)

Nie je pravda, že existuje jedinec, ktorý vykonal vertikálny pohyb
rovnomerne zrýchlený z virtuálneho bodu vytvoreného výlučne pre religiózne
účely rímskokatolíckym klérom, disponujúci vedomostným potenciálom bez
predchádzajúceho budovania tohto potenciálu sústavným štúdiom.
(Nikto učený z neba nespadol.)

Tvoje ego je násobené konštantou tvojho individuálneho lingvistického
potenciálu.
(Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.)

Na miesto nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti zariadenia slúžiaceho
k inštalácii svetelného zdroja dopadá minimálny počet svetelných lúčov z
tohto zdroja sa šíriacich.
(Pod lampou býva tma.)

Pri nadmernom pohybe v dlhšom časovom rozpätí s nádobou s charakteristickým
držadlom za účelom jej naplnenia bezfarebnou tekutinou sa veľmi zvyšuje
pravdepodobnosť dezintegrácie tejto nádoby na dva individuálne segmenty.
(Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, až kým sa nerozbije.)

Poklesom produktivity práce na nulu zároveň prestane existovať cukrárenské
pečivo kruhového tvaru.
(Bez práce nie sú koláče.)

Úžitková hodnota malého množstva manuálne zaistenej vtáčej svaloviny je
vyššia než výrazne väčšie množstvo obdobného materiálu vyskytujúceho sa na
vrchnej krytine ľudských obydlí.
(Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.)

Odraz akustických vĺn šíriacich sa zo zdroja v ľudskom hrdle od bariéry
kompaktnej drevitej hmoty je adekvátny sile i kvalite pôvodnému impulzu.
(Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.)

Pri detekovaní zámerného transportu segmentu horniny od občana A k občanovi
B je posledne uvedený občan povinný uskutočniť spätný presun po rovnakej
dráhe v opačnom smere k občanovi prvo uvedenému, avšak s použitím obilného
produktu zhotoveného pečením.
(Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom.)

Postupné grupovanie osôb ženského pohlavia poberajúcich starobný dôchodok
je predpokladom kumulovania finančných kapitálových statkov určených na nákup
zimnej obuvi.
(Babka k babce, budu kapce.)

Nech M je množina osôb x takých, že x patrí do M, práve keď x vydáva
nonverbálne signály S vyjadrujúce pozitívnu emóciu E. Ďalej nech f je
usporiadanie množiny M podľa času vzhľadom k okamihu signálu S a g nech je
dobre usporiadanie množiny M. Potom platí: Ak y je maximálny prvok množiny
M vzhľadom k usporiadaniu f, potom je tiež maximálnym prvkom množiny M
vzhľadom k usporiadaniu g.
(Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.)

Chemická zlúčenina dihydrogen monoxid charakterizovaná minimálnym
akustickým
prejavom, pôsobí eróziou na vrstvy hornín uložených pozdĺž jej trajektórie.
(Tichá voda brehy myje.)

Abundancia šeliem z čeľade Canidae implikuje exitus hlodavca z čeľadi
Leporidae.
(Mnoho psov - zajacova smrť.)

Prvá tretina relatívnej dráhy slnka medzi nadirom a zenitom vykazuje vyššiu
inteligenciu než tretina posledná.
(Ráno je múdrejšie večera.)

Veľkosť fyzikálnej veličiny určuj dvakrát častejšie než aplikuješ metódu
delenia materiálov na časti.
(Dvakrát meraj a raz rež.)

Úsilie subjektu A o vytvorenie zvislého či uklonného zemného diela
ústiaceho na povrch, determinované dráhou subjektu B, implikuje dráhu subjektu A v
tomto diele končiacu.
(Kto druhému jamu kope, sám do nej padá.)

Subjekt aplikujúci vlastnú energiu na vykonanie práce namiesto toho aby ju
pozvoľne uvoľňoval do priestoru, býva obklopený chlorofylom.
(Komu sa nelení, tomu sa zelení.)